Swedish Arabic English German Hebrew Turkish

Stadgar

STADGAR FÖR ASSYRISKA DISTRIKTET I GÖTEBORG

§1 DISTRIKTETS NAMN OCH HEMVIST
Distriktets namn är Assyriska distriktet i Göteborg med förkortning ADG
Distriktets verksamhetsområde och dess hemvist är Göteborg.
Distriktet består av följande medlemsföreningar: Assyriska föreningen . V. Frölunda, Assyriska Bollklubben, Assyriska Hammorabi föreningen, Assyriska föreningen i Bergsjön Ashurbanibal föreningen och Ishtar föreningen i Angered.

§2 DISTRIKTETS ÄNDAMÅL
Distriktet är partipolitisk och religiöst obundet.
Distriktet har till ändamål:
2:1 att: vara förenande organ för de till ARS anslutna Assyriska föreningarna i Göteborg.
2:2 att: samordna föreningarnas verksamhet och i frågor av gemensamt intresse representera dessa inför statliga och kommunala organ.
2:3 att: arbeta för att bevara det assyriska språket, samt värna om den assyriska kulturen och bidra till dess utveckling
2:4 att: bidra till att den assyriska befolkningen utvecklas till tvåspråkig befolkningsgrupp
2:5 att: arbeta för assyriernas anpassning till aktiva medlemmar i det svenska samhället
2:6 att: främja demokrati och jämlikhet mellan könen i organisationen och i samhället i övrigt.
2:7 att: aktivt motverka rasism och främlingsfientlighet
2:8 att: verka för att ny informationsteknologi blir tillgänglig för medlemmarna
2:9 att: främja studie- och idrottsverksamhet

§3 FÖRVERKLIGANDE AV MÅLSÄTTNINGEN
Distriktet förverkligar sin målsättning och bedriver sin verksamhet enligt sina stadgar, stadgar och program för de Assyriska föreningarna, enligt beslut tagna av förbundets ombudsmöte och distriktets ombudsmöte, samt på så sätt som definierade vid distriktets beslutsmässiga möten.
Distriktet avger förslag och yttrande till myndigheter inom sitt verksamhets område, samt framlägger föreningarnas gemensamma motioner till Assyriska riksförbundet.

§4 MEDLEMSKAP
Mom 1
I distriktet ingår som medlem sådan ideell lokal förening som har till ändamål att arbeta för de i paragraf 2 i dessa stadgar preciserade målsättning.
En förutsättning för medlemskap i distriktet är att föreningen har varit etablerad i minst tre år och antas som medlem i ARS.
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt.
Beslut om antagning till medlemskap fattas av distriktsombudsmötet, varvid ombudsmötet beslutar om nödvändiga stadgeändringar i §1 och §9 mom 3.
Mom 2
a: samarbetar med distriktsstyrelsen för förverkligandet av distriktets målsättning.
b: stödjer distriktets ekonomi på så sätt som fastställs av distriktsmöte.
c: varje år avger till distriktsstyrelsen ekonomi- och verksamhetsrapport.
d: samarbetar med andra lokala föreningar.

§5 MEDLEMSAVGIFT
Föreningarna betalar årligen medlemsavgift till distriktet. Medlemsavgiften gäller för det innevarande året och baserar på föregående års medlemsantal i föreningarna. Avgiftsstorlek bestäms vid distriktsmötet.

§6 MEDLEMSUPPHÖRANDE

6:1Förening som uteslutits eller utträtt ur ARS anses ha utträtt även ur distriktet.

6:2Om en förening bryter mot dessa stadgar eller handlar på så sätt som förorsakar skada och svårigheter för distriktet samt väsentligen åsidosätter sina skyldigheter äger distriktstyrelsen rätt att göra suspendering. För eventuell uteslutning fordras att 2/3 av distriktombudsmötet är ense om.

§7 UTTRÄDE UR DISTRIKTET
Medlemsförening äger rätt till utträde ur distriktet sedan den till distriktet har kommit med protokollsutdrag av vilket framgår att beslut om utträde har tagits i enlighet med §18 mom 3 i normalstadgar för föreningar.

§8 ORGANISATIONEN
Distriktsombudsmöte angelägenheter handhas av följande organ:
A: Distriktsombudsmöte.
B: Distriktstyrelsen.
C: Revisorerna

§9 DISTRIKTMÖTE

9:1 Distriktsombudsmöte är distriktets högsta beslutande organ.
Ordinarie distriktsombudsmöte hålls under mars månad.
Distriktstyrelsen beslutar om exakt tid och plats. Kallelse utfärdas av distriktsstyrelsen och utsänds till samtliga lokala föreningar minst två veckor före mötet.

9:2 Rösträtt och valbarhet vid distriktsombudsmötet tillkommer:
a: Ombud utsedda av medlemföreningars styrelser till det antal som framgår av mom 3.
b : Distriktstyrelsens ledamöter, förbundsstyrelsens ombud, och revisorer har närvaro- yttrande och förslagsrätt, men icke rösträtt eller valbarhet.
c: Beträffande närvaro- yttranderätt för andra än ovannämnda beslutar distriktet i varje enskilt fall för sig.
d : Omröstning vid distriktsmötet skall vara öppen, förutom valprocessen. Val av styrelsen förrättas med slutna sedlar om det finns fler kandidater än de som anges i §9mom 1 i annat fall väljs styrelsen med öppen omröstning eller acklamation. Vid lika röstetal avgör lottning.


9:3a Medlemsföreningarna har rätt att utse ledamot/ledamöter som direkt väljs in i distriktsstyrelsen enligt följande:
Assyriska föreningen i V. Frölunda……………2
Assyriska föreningen i Bergsjön……………….1
Assyriska Hammorabi föreningen……………..1
Assyriska Bollklubben…………………………1
Ashurbanibal föreningen………………………1
Ishtar föreningen i Angered…………………....1

9:3b Medlemsföreningarna har rätt att utse ombud till distriktsombudsmötet med det antal som följer:
Assyriska föreningen i V. Frölunda……………5
Assyriska föreningen i Bergsjön……………….2
Assyriska Hammorabi föreningen……………..2
Assyriska Bollklubben…………………………2
Ashurbanibal föreningen………………………2
Ishtar föreningen i Angered…………………....2

Ombudsfullmakt vid distriktsombudsmötet skall styrkas med protokollsutdrag ur föreningsstyrelsens möte som skall tillställas distriktsstyrelsen för distriktsombudsmötets början.

9:4 Vid ordinarie distriktsombudsmöte skall följande ärenden behandlas:
a: Fastställande av att mötet är stadgeenligt och beslutsmässigt.
b: Val av mötesfunktionärer, ordf. sekr. justerare tillika rösträknare.
c: Fastställande av dagordningen.
d: Fastställande av röstlängden.
e: Verksamhets- och förvaltningsberättelser angivna av distriktsstyrelsen.
f: Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
g: Fastställande av riktlinjer för distriktets verksamhet under tiden fram till nästkommande ordinarie distriktsombudsmöte.
h: Fastställande av lokala föreningarnas medlemsavgift och årsbidrag, samt preliminär årsbudget.
i: Ärenden framlagda av medlemsföreningar.
j: Val av styrelse (styrelsen utser inom sig ordförande).
k : Varje förening har rätt att utse en ersättare till föreningens ledamot i styrelsen
l: Val av 2 revisorer jämte suppleanter för dessa.
m : Val av valkommitté, bestående av 3 personer.

9:5 Extra distriktsombudsmöte skall sammankallas av distriktsstyrelsen då den anser det nödvändigt eller 2/3 av samtliga medlemsföreningar begär detta skriftligt för ett och samma ärende. Vid extra ombudsmöte må beslut fattas i sådana ärenden, som upptagits i ärendelistan.

9:6 De av medlemsföreningarna och deras medlemmar till distriktsombudsmöte framlagda förslagen skall inlämnas skriftligt till distriktsstyrelsen senast två veckor för distriktsombudsmötet hålls.

§10 DISTRIKTSSTYRELSEN

10:1 Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ. I styrelsen ingår ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter, jämte av ombudsmötet valda antal suppleanter, vilka väljs två år i sänder. Styrelsen är ansvarig inför distriktsombudsmötet.

10:2 Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

10:3 Valbar till styrelsen är den som fyllt 18 år.

10:4 Distriktsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse med högst tre månaders mellanrum mellan sammanträden.
Den är beslutsmässigt, då majoriteten av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Begäran om utträde ur distriktsstyrelsen görs skriftligen. Efter accepterat utträde ur styrelsen blir första suppleant ordinarie styrelseledamot. Ledamot som inte deltar vid TVÅ påföljande sammanträden utan att anmäla av styrelsen godtagna skäl ska ställa sin plats till förfogande.

10:5 Distriktstyrelsen har till uppgift:
a : att vidta åtgärder för att förverkliga distriktets målsättning enligt §3.
b: att tillsätta likaså upplösa permanenta och tillfälliga kommittéer.
c: att anställa avlönad personal.
d: att till distriktets revisorer överlämna räkenskaper och övriga handlingar rörande distriktets förvaltning.
e : att förvalta distriktets egendom.
f : att till ordinarie distriktsombudsmöte avge berättelse över distriktets verksamhet och den ekonomiska förvaltningen, samt framlägga förslag till riktlinjer för verksamheten och budget.
g: att verkställa ombudsmötets beslut.
h : att representera rörelsen inför myndigheter och organisationer inom distriktets verksamhetsområde.

§11 FIRMATECKNARE
Distriktets firma tecknas av två personer gemensamts, distriktets ordförande eller vice ordförande tillsammans med kassören. Vidare kan styrelsen befullmäktiga andra styrelseledamöter att teckna distriktets firma i vissa angelägenheter, såsom i ekonomiska ärenden.

§12 FÖRVALTNING
Distriktets räkenskaper och distriktsstyrelsens förvaltning granskas av två revisorer, som är utsedda av distriktsombudsmötet. Revisorerna skall till distriktsstyrelsen överlämna revisionsberättelse över sin granskning av räkenskaper och förvaltning under det föregående kalenderåret, minst en vecka före distriktsombudsmötet.

§13 STADGEÄNDRING

13:1 Ändring och tillägg i dessa stadgar kan göras, om minst 2/3 av de angivna rösterna förordar detta vid ett distriktsombudsmöte.

13:2 Frågan om stadgeändring kan upptas till behandling vid ett distriktsombudsmöte endast om de särskilt angivits i stadgeenligt möteskallelse.

§14 DISTRIKTETS UPPLÖSNING

14:1 Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande distriktsombudsmöte, var av vilka ett skall vara ordinarie hållet med minst tre månaders mellanrum.

14:2 Beslut om distriktets upplösning kan ej tas på annat sätt än fyra femte dels (4/5) majoritet av de angivna rösterna vid distriktsombudsmötet som anges i föregående mom.

14:3 Vid distriktets upplösning överlämnas dess medel, tillgångar och arkiv till Assyriska kulturhuset.

§15 STADGETOLKNING
Tvister rörande tolkning av dessa stadgar hänvisas till distriktsombudsmötet.

Dessa stadgar reviderades vid Distriktets ombudsmöte den 26 mars 2006. 

 
Anslagstavla

a

 
Förerningar (Göteborg)
Assyriska VF Frölunda
Hammurabi Frölunda
Assyriska BK Frölunda
Ishtar Hjälbo
Ashurpanibal Kortedala
  Bergsjön Bergsjön
 
Webbtv